Bilanț activitate

ANALIZA
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A CORUPŢIEI DESFĂŞURATE DE DIRECȚIA GENERALĂ
ANTICORUPȚIE ÎN ANUL 2018

Din perspectiva profesională a Direcției Generale Anticorupție, în anul 2018, politicile anticorupție implementate au beneficiat, în mod definitoriu, de exercițiul profesional dobândit în cei 13 ani de experiență, dar și de preocuparea constantă de a adopta noi metode sau modalităţi de lucru care să contribuie eficient la îmbunătățirea mediului de integritate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Prezența DGA în spațiul public, în școli, licee, universități sau în cadrul altor componente ale edificiului instituțional românesc a certificat statutul de vector principal pe linia prevenirii corupției, consacrat inclusiv de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

În ceea ce privește palierul combaterii acestui gen de criminalitate, demersurile specifice s-au axat pe respectarea principiilor legalității, asigurării garanțiilor procedurale, a prezumției de nevinovăție și imparțialității, în paralel fiind urmărită obținerea unor rezultate cu finalitate judiciară superioară.

Astfel, se poate aprecia că rezultatele anului precedent sunt pozitive, în cele ce urmează fiind descrise principalele repere care definesc activitatea DGA pe parcursul intervalului de referință, precum și obiectivele vizate pentru anul 2019.


Bilanţ DGA 2018

 

ANALIZA
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A CORUPŢIEI DESFĂŞURATE DE DIRECȚIA GENERALĂ
ANTICORUPȚIE ÎN ANUL 2017

 

În anul 2017, Direcția Generală Anticorupție a participat activ în cadrul eforturilor întreprinse de societatea românească și implicit de M.A.I. pentru prevenirea și combaterea corupției, urmărind în mod prioritar consolidarea mediului de integritate la nivelul ministerului, îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu celelalte instituții ale statului angrenate în acest demers și, deopotrivă, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.

În ansamblu, putem aprecia că retrospectiva anului 2017 este pozitivă, activitățile întreprinse și rezultatele descrise în cele ce urmează fiind de natură să certifice determinarea cu care s-a acționat și justețea traiectoriei instituționale adoptate.

Din punct de vedere al managementului instituțional. structura organizatorică a unităţii cuprinde aparatul propriu, având în componenţă 4 direcţii (Investigaţii, Anchete, Prevenire şi Suport), structuri aflate în coordonarea directă a directorului general (resurse umane, juridic, financiar, control etc.), respectiv structurile subordonate (40 servicii judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov). Actualul cadru de funcţionare a fost aprobat prin O.M.A.I. nr. I/1.932 din 13.12.2016 privind efectuarea de modificări în structura organizatorică a D.G.A.

Asigurarea resurselor umane a constituit o provocare pe parcursul anului 2017, urmare a unei dinamici de personal active, sens în care direcţiile de acţiune avute au urmărit, în principal, încadrarea funcţiilor vacante, în special la nivelul structurilor operative, aplicarea actelor normative care reglementează drepturile şi obligaţiile personalului unităţii, perfecţionarea formării profesionale a personalului, crearea premiselor pentru asigurarea unui climat de muncă adecvat, desfășurarea, verificarea şi evaluarea activităţilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru structurile aparatului propriu și cele subordonate ale D.G.A.

La sfârșitul anului 2017, la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie, din totalul posturilor prevăzute era încadrat un procent de aproximativ 70%, media de vârstă a personalului DGA fiind de circa 40 de ani.

Referitor la pregătirea profesională, menţionăm că personalul direcției generale a participat la 320 de activități pentru dobândirea unor specializări menite a le asigura evoluţia în carieră.

În ceea ce priveşte documentele de planificare strategică, direcţiile de acţiune au avut în vedere implementarea măsurilor stabilite prin Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, DGA exercitând rolul de monitorizare şi supervizare la nivelul ministerului, conform O.M.A.I. nr. 72/2017 de adoptare a Planului de integritate de la nivelul ministerului.

Domeniul planificării instituţionale a fost asigurat prin adoptarea şi punerea în aplicare a Planului Unic de activităţi al Direcţiei Generale Anticorupţie pentru anul 2017, document ce a generat un context unitar de evoluţie şi dezvoltare organizaţională.

 


Bilanţ DGA 2017
Anexa 1 – Cazuri desistare 2017
Anexa 2 – Cazuri combatere 2017

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2016

Retrospectiva activităţilor întreprinse şi a rezultatelor obţinute de către Direcţia Generală Anticorupţie pe parcursul anului 2016 demonstrează angajamentul determinant pe linia îmbunătăţirii capacităţii operaţionale a unităţii, dar şi preocuparea constantă pentru adaptarea metodelor şi instrumentelor de lucru la dinamica manifestată de acest gen de criminalitate.

Întrucât agenda publică a intervalului de referinţă a fost marcată preponderent de tema prevenirii şi combaterii corupţiei, s-a urmărit consolidarea rolului şi locului Direcției Generale Anticorupție în rândul organismelor specializate ale statului, precum şi a aportului unității noastre în efortul de ansamblu întreprins pentru contracararea faptelor de corupţie.

Totodată, adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 a creat premisele dezvoltării cadrului instituţional pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel macro-social, unitatea noastră deţinând un rol determinant în implementare din perspectiva experienţei acumulate prin aplicarea documentelor similare anterioare.

În cele ce urmează sunt descrise principalele repere de practică profesională și iniţiativele lucrative care au definit activitatea direcției generale în anul 2016.

 


Bilanţ DGA 2016
Anexa 1 – Cazuri desistare 2016
Anexa 2 – Cazuri combatere 2016

 

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2015

În anul 2015, fenomenul corupţiei a suscitat un interes tot mai mare din partea opiniei publice faţă de teme legate de astfel de sfidări la adresa ordinii de drept, în special când sunt comise de către reprezentanţi ai unor structuri responsabile cu aplicarea şi respectarea legii. Combaterea acestor comportamente ilicite s-a impus ca fiind necesară şi ca urmare a evenimentelor sociale recente ce au avut loc în ţara noastră, în care populaţia a clamat luarea de măsuri adecvate pentru demascarea şi sancţionarea corupţilor.

Devine tot mai evident faptul că, lipsa de integritate şi implicarea în fapte de corupţie a unor funcţionari ai M.A.I. conduc la erodarea gravă a încrederii populaţiei în structurile ministerului. Acestea nu constituie doar abateri izolate de la moralitate şi de la exercitarea corectă a datoriei, ci afectează reputaţia unui întreg corp profesional.

Pe cale de consecinţă, rolul poliţiei judiciare a D.G.A., instituţie ce a împlinit 10 ani de la înfiinţare, este de a acţiona în continuare cu fermitate, în colaborare cu celelalte agenţii de aplicare a legii, pentru a contribui la eforturile comune de combatere a fenomenului corupţiei.


Bilanţ DGA 2015
Anexa 1 – Cazuri desistare 2015
Anexa 2 – Cazuri combatere 2015

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2014

 

Anul 2014 a consemnat o intensificare a demersurilor structurilor specializate ale statului pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute în acest domeniu fiind constant reflectate în spaţiul public şi la nivel internaţional.

La rândul său, Direcţia Generală Anticorupţie s-a integrat pe deplin acestei stări de fapt, contribuind la consolidarea mediului de integritate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi la asigurarea corespunzătoare a suportului probator solicitat de structurile de Parchet pe parcursul instrumentării dosarelor penale.

În acest context, trebuie evidenţiat faptul că, iniţiativele profesionale puse în practică în decursul anului 2014 au avut drept fundament obiectivele, acţiunile şi măsurile prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015 (adoptată prin H.G. nr. 215/2012), dar şi necesitatea obţinerii unor progrese concludente în lupta împotriva corupţiei.

În cele ce urmează sunt prezentate principalele repere ce au definit activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie în anul 2014, precum şi priorităţile de ordin instituţional ce sunt avute în vedere în perspectivă.

Bilanţ DGA 2014
Anexa 1 – Cazuri desistare 2014
Anexa 2 – Cazuri combatere 2014

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2013

 

Activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie din anul 2013 a urmărit cu prioritate îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor asumate de Ministerul Afacerilor Interne în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015.

Principalele paliere de acţiune avute în vedere au fost constituite de prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul personalului ministerului.

Pentru a veni în întâmpinarea recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, precum şi pentru o ripostă optimă în contracararea fenomenului de corupţie, Direcţia Generală Anticorupţie şi-a extins relaţiile de colaborare cu instituţiile de aplicare a legii ce au competenţă în acest domeniu.

În acelaşi timp, se remarcă efortul constant depus la nivelul unităţii pentru identificarea de noi formule eficiente de acţiune, având la bază necesitatea unei permanente adaptări la dinamica şi formele de manifestare a corupţiei.

Direcţia Generală Anticorupţie şi-a propus, de asemenea, să implice societatea civilă în agenda anticorupţie, în scopul creşterii nivelului de încredere al cetăţenilor cu privire la integritatea lucrătorilor ministerului.

Bilanţ DGA 2013
Anexa 1 – Cazuri desistare 2013
Anexa 2 – Cazuri combatere 2013

 

ANALIZA
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI ÎNTREPRINSE ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE CĂTRE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
ÎN SEMESTRUL I – 2013

 

În perioada analizată s-au continuat demersurile profesionale anterior iniţiate pentru obţinerea unor rezultate pozitive în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei.
La baza activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei s-a aflat Strategia Naţională Anticorupţie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, precum şi Planul sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul ministerului a acestui document programatic, Direcţia Generală Anticorupţie fiind desemnată ca structură cu atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportarea acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei.
Politicile anticorupţie transpuse în practică au vizat cu preponderenţă alinierea la exigenţele specifice instituite de Mecanismul de Cooperare şi Verificare, respectiv îndeplinirea cerinţelor presupuse de aderarea la Spaţiul Schengen.
Totodată, s-a vizat optimizarea metodelor de intervenţie şi acţiune, precum şi a instrumentelor de lucru, pe fondul unei dinamici evolutive evidente a contextului criminogen situat în sfera de investigare a unităţii.

Analiza 6 luni 2013

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2012

 

Activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie din anul 2012 reprezintă o continuitate a parcursului instituţional iniţiat în perioada anterioară, având ca principale repere profesionale consolidarea capacităţii de combatere a corupţiei, în paralel cu accentuarea demersurilor preventive către acele zone identificate cu riscuri şi vulnerabilităţi în domeniu.

Iniţiativele adoptate şi transpuse în practică în anul precedent s-au concentrat pe două exigenţe lucrative majore, constând în adaptare şi inovare. Prima dintre acestea a rezultat din necesitatea obiectivă de a identifica noi modalităţi de eficientizare a activităţii proprii, în condiţiile unor disponibilităţi materiale şi logistice limitate, iar cea de-a doua semnifică alinierea la dinamica şi noile forme de manifestare a corupţiei la nivelul personalului ministerului.

Pentru edificare, prezentăm în cele ce urmează principalele iniţiative derulate de Direcţia Generală Anticorupţie în intervalul analizat.

Bilanţ DGA 2012
Anexa 1 – Cazuri desistare 2012
Anexa 2 – Cazuri combatere 2012

 

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE DE DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE ÎN ANUL 2011

 

 

Din perspectiva profesională a Direcţiei Generale Anticorupţie, anul 2011 a reprezentat un interval marcat de amplificarea eforturilor întreprinse în vederea realizării unui mediu corespunzător de integritate la nivelul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, având ca principale coordonate prevenirea şi combaterea corupţiei.

Principalele considerente ce vin să confirme aspectele menţionate sunt, în plan combativ, acţiunile de mare anvergură derulate sub coordonarea structurilor de Parchet, care au fundamentat rolul determinant al unităţii noastre în combaterea corupţiei la nivelul personalului ministerului.

În ceea ce priveşte latura pro-activă, s-au desfăşurat activităţi instructiv-preventive cu preponderenţă la nivelul componentelor identificate cu vulnerabilităţi la corupţie, în paralel cu extinderea spectrului de acţiuni specifice la nivelul unor entităţi cu care s-au încheiat documente de cooperare (structuri ale administraţiei publice locale, unităţi şcolare etc.).

Bilant DGA 2011
Anexa 1 – Cazuri frontieră non UE 2011
Anexa 2 – Cazuri combatere 2011
Anexa 3 – Cazuri desistare 2011
Anexa 4 – Cazuri administraţia publică locală 2011

 

 

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN SEMESTRUL I – 2011

 

Perioada primului semestru al anului 2011 a constituit pentru Direcţia Generală Anticorupţie un interval de continuitate şi amplificare a demersurilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, de iniţiere şi transpunere în practică a noi instrumente de lucru şi, în acelaşi timp, de consolidare instituţională şi funcţională.În această perioadă se disting în mod deosebit acţiunile de mare anvergură desfăşurate sub coordonarea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru combaterea corupţiei şi contrabandei în punctele de trecere a frontierei de stat. Operaţiunile au probat o dată în plus faptul că, lupta împotriva corupţiei nu este un exerciţiu declarativ, ci o realitate susţinută de acţiuni şi fapte concrete.

Pe acest fond, analiza de faţă îşi propune în primul rând să identifice impedimentele consemnate în activitatea curentă, pentru a putea găsi soluţiile optime de estompare şi eliminare. De asemenea, este nevoie de o prioritizare a obiectivelor în etapa imediat următoare, pentru ca la sfârşitul anului rezultatele obţinute să fie preponderent pozitive. Nu în ultimă instanţă, se impune un efort organizatoric deosebit pentru a putea parcurge în mod corespunzător o perioadă marcată de necesitatea stringentă pentru înscrierea în plafoanele bugetare alocate.

Analiza activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie 6 luni 2011
Anexa 1 Cazuri frontiera
Anexa 2 Cazuri combatere 6 luni 2011
Anexa 3 Cazuri desistare 6 luni 2011
Finalitatea judiciară a cauzelor instrumentate de DGA 2006 – aprilie 2011

A N A L I Z A
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI
A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN ANUL 2010

 

Prin prisma portofoliului profesional al Direcţiei Generale Anticorupţie, retrospectiva anului 2010 reflectă un interval de eforturi susţinute întreprinse pe calea prefigurării unui mediu corespunzător de integritate la nivelul personalului ministerului, având ca axe prioritare prevenirea şi combaterea corupţiei.

Pentru Direcţia Generală Anticorupţie, anul 2010 a reprezentat un reper în procesul de consolidare a cadrului organizatoric şi identităţii instituţionale, prin materializarea unui important set de iniţiative profesionale.

Activităţile derulate în anul 2010 au urmărit realizarea unor indicatori pozitivi, reflectaţi în Raportul Uniunii Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Documentul experţilor Comisiei Europene, dat publicităţii în luna iulie 2010, evidenţiază în mod pozitiv activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie.

Apreciem că sunt întrunite premisele pentru ca anul 2011 să constituie un interval de continuitate a traiectoriei instituţionale adoptate, precum şi pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale de ansamblu a unităţii.

Bilanţ DGA 2010
Anexa 1 – Bilanţ DGA 2010
Anexa 2 – Bilanţ DGA 2010
Bilanţ DGA 2009
Bilanţ DGA 2008
Bilanţ DGA 2007
Bilanţ DGA 2006