Bilanț contabil

Bugetul de venituri şi cheltuieli, repartizat pe trimestre, capitole, articole şi alineate bugetare, este menit sa asigure plata integrală a drepturilor salariale lunare, a obligaţiilor faţă de bugetele asigurărilor sociale de stat, pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi a asigurărilor sociale de sănătate, precum şi plata aferentă cheltuielilor materiale şi de servicii, asigurarea suportului financiar pentru efectuarea manevrelor operative, decontarea în regim de urgenţă a documentelor justificative(ordine de serviciu, facturi şi chitanţe fiscale) aferente misiunilor în ţară precum şi licitarea valutei necesare decontării misiunilor în străinătate, asigurarea tuturor cheltuielilor aferente primirii delegatiilor straine, de protocol, precum si a cheltuielilor aferente deplasarilor in strainatate şi utilizarea fondurilor nerambursabile aferente programelor PHARE.

Creditele bugetare deschise la nivelul ordonatorului terţiar de credite au asigurat desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor specifice; plăţile aferente au fost efectuate cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.
Activitatea financiar-contabilă se desfăşora în condiţii bune, respectându-se prevederile legale în domeniu (Legea finanţelor publice nr. 500/2002, Legea nr. 84/2003 pentru modificarea O.G. nr. 119/1999, privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv propriu, O.M.F. nr. 1792/2002, normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor legale, O.G. nr. 119/1999, privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, Ordonanţa nr. 38/2003 cu privire la salarizarea poliţistului, O.M.F.P. nr. 1.917/2005 norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice.

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2018

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2018

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2017

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2017

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2016

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2016

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2015

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2015

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2014

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2014

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2013

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2013

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2012

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2012

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2011

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2011

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2010

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2009

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2008

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2007