Comitetul Strategic

Prezentare generală

COMITETUL STRATEGIC
pentru sprijinirea activităţii Direcţiei generale anticorupţie

– Comitetul Strategic a fost înfiinţat anul 2006, ca organism consultativ, pentru sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.
Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului Strategic a fost aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1154 din 23.01.2006.

– La înfiinţarea acestui organism s-a luat în considerare faptul că intensificarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică constituie una din sarcinile prioritare ale României în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană.
Un rol important în constituirea şi funcţionarea acestui Comitet Strategic l-a avut consilierul de pre-aderare, domnul Stephen Foster.

– Prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.540 din 15 iulie 2008 a fost aprobat un nou regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului Strategic.

-Totodata, prin Ordinul ministrului administratiei si internelorOMAI 23/2011 a fost aprobat un nou regulament de organizare si functionare a Comitetului Strategic.

-Cu aceasta ocazie a fost stabilita o noua componenta a membrilor, precum si atributii imbunatatite

 

Atribuţii

Atribuţiile Comitetului Strategic

a) sprijină activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, prin identificarea măsurilor necesare, folosindu-se de experienţa membrilor săi în acest domeniu, fără a aduce atingere atribuţiilor organelor judiciare;

b) sprijină DGA în identificarea factorilor de risc în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a evoluţiei acestora;

c) analizează şi evaluează situaţiile obiective şi subiective de natură a îmbunătăţi operaţiunile DGA şi formulează propuneri şi recomandări în acest sens organelor abilitate;

d) evaluează modul de implementare a acţiunilor de prevenire a corupţiei desfăşurate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi propune conducerii DGA măsuri concrete pentru eficientizarea acestora;

e) formulează recomandări cu privire la dezvoltarea şi revizuirea Strategiei anticorupţie a Ministerului Afacerilor Interne;

f) sprijină dezvoltarea instituţională şi funcţionarea DGA, prin furnizarea de către membrii săi de date şi informaţii necesare activităţii acestei unităţi;

g) face propuneri de proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea activităţii DGA, pe care le prezintă conducerii DGA în vederea promovării conform procedurii legale;

h) face propuneri privind armonizarea cadrului normativ intern cu instrumentele juridice internaţionale nou-adoptate cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

i) analizează rezultatul unor studii şi cercetări privind cauzele şi condiţiile care determină sau favorizează faptele de corupţie.

 

Membri

Componenta Comitetului Strategic:

Conform art. 4 (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii Direcţiei generale anticorupţie, Comitetul se compune din următorii membri permanenţi:

a)secretarul de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;
b)secretarii de stat care coordonează domeniul administraţiei publice;
c)secretarul general;
d)şeful Departamentului Schengen;
e)directorul general al Direcţiei generale anticorupţie;
f)directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă;
g)directorul general al Corpului de control al ministrului;
h)directorul general al Direcţiei generale audit intern;
i)directorul general al Direcţiei generale juridice;
j)directorul general al Direcţiei generale management resurse umane;
k)inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
l)inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
m)inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
n)inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
o)rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
p)preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor;
q)preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (S.N.P.P.C.) din M.A.I.;
r)directorul Centrului de Psihosociologie al M.A.I.;
s)câte un reprezentant al următoarelor organizaţii neguvernamentale reprezentative în domeniu: Asociaţia Română pentru Transparenţă, Societatea Academică Română, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, respectiv Asociaţia „George C. Marshall” – România;

Conform art. 4 (2), calitatea de invitaţi permanenţi ai preşedintelui de şedinţă o au: reprezentantul Comisiei Europene la Bucureşti, reprezentanţii ambasadelor Marii Britanii, Germaniei, Suediei, Olandei, Finlandei, Franţei, Spaniei, precum şi reprezentantul ambasadei statului care asigură preşedinţia în exerciţiu a Uniunii Europene.

 

Şedinţe

N O T A


şedinţei Comitetului Strategic pentru sprijinirea şi
evaluarea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie
din data de 20.10.2016

În temeiul art. 6 alin. (1) din O.M.A.I. nr. 23 din 3 februarie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea şi atribuțiile Comitetului strategic pentru sprijinirea si evaluarea activității Direcției Generale Anticorupție, şedinţa este legal constituită.

Ordinea de zi:

1. Sinteza principalelor activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurate de Direcţia Generală Anticorupţie în 9 luni ale anului 2016;

2. Eficientizarea activităţii de combatere a corupţiei reflectată prin cooperarea cu structurile de Parchet, respectiv cu ţările din politica de vecinătate (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova şi Serbia).

3. Direcţia Generală Anticorupţie – activităţi pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

4. Direcţia Generală Anticorupţie – furnizor de bună practică în materia politicilor anticorupţie;

5. – Prevenirea corupţiei prin educaţie şi instruire.
– Realizarea acestor exigenţe prin intermediul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă.

6. Diverse, luări de cuvânt etc.

La lucrările Comitetului Strategic sunt prezenţi toţi membrii acestuia cu excepţia A.I.D. România şi Societatea Academică Română. Şedinţa este deschisă de domnul Ioan Dragoş Tudorache – ministrul afacerilor interne.

ELEMENTE DE DEZBATERE:

În deschidere, domnul Ioan Dragoş Tudorache – ministrul afacerilor interne remarcă prezenţa numeroasă la acest eveniment, stare de fapt care atestă susţinerea manifestată faţă de activitatea DGA. În context, se evidenţiază faptul că D.G.A. reprezintă concretizarea instituţională a unui proiect derulat din fonduri europene, la care a participat în mod direct, cunoscând îndeaproape construcţia acestei instituţii.
Se aduc mulţumiri reprezentanţilor prezenţi ai ambasadelor, cu precădere Marii Britanii pentru contribuţia definitorie şi susţinerea constantă manifestată faţă de DGA.
În condiţiile actuale, lupta anticorupţie are o însemnătate deosebită pentru întreaga societate românească.
DGA, alături de celelalte instituţii specializate, a avut un rol fundamental pentru a convinge Comisia Europeană că România ia în serios lupta anticorupţie.

În continuare, domnul Ioan Dragoş Tudorache – ministrul afacerilor interne, aduce mulţumiri tuturor lucrătorilor din DGA şi învederează faptul că pentru îmbunătăţirea activităţii proprii se impune o autoevaluare aferentă muncii desfăşurate, precum şi a modului în care se îndeplinesc atribuţiile. De asemenea, deosebit este modul în care competenţa materială este îndeplinită.
În continuare, ministrul afacerilor interne, adresează mulţumiri partenerilor DGA pentru sprijinul acordat, dar în acelaşi timp, este şi meritul celorlalte structuri ale ministerului pentru modul în care au colaborat pentru implementarea politicilor anticorupţie.
„În minister s-a găsit maturitatea instituţională pentru a sprijini o unitate cu specificul DGA, sens în care MAI este pregătit pentru activitatea anticorupţie şi eliminarea elementelor lipsite de integritate”.
În final domnul Ioan Dragoş Tudorache – ministrul afacerilor interne, aduce mulţumirii conducerii DGA, care într-un timp scurt a reuşit să orienteze corespunzător activitatea unităţii.

Reprezentanta PÎCCJ, doamna consilier Adriana Cornelia Şandru relevă că DGA este delegată să efectueze activităţi procedurale datorită încrederii procurorilor câştigată ca urmare a profesionalismului şi eficienţei cu care acţionează lucrătorii de poliţie judiciară din această structură.

Domnul director general al DGA, comisar-şef de poliţie Ioniţă Alexandru Cătălin, subliniază că aceste aprecieri ne onorează, asigurând că şi de acum înainte la nivel instituţional DGA va avea o reprezentare corectă a realităţilor profesionale.

În cele ce urmează, domnul director general al DGA, comisar-şef de poliţie Ioniţă Alexandru Cătălin prezintă materialul aferent punctului 1 al Ordinii de zi, respectiv principalele activităţi întreprinse şi rezultate obţinute de DGA în primele 9 luni ale acestui an.

Doamna secretar de stat Irina Alexe învederează că domnia sa a contribuit de-a lungul timpului la elaborarea actelor normative incidente activităţii DGA, exprimându-şi satisfacţia că DGA „a evoluat foarte mult). De asemenea, remarcabil este rezultatelor testelor evidenţiat în materialul prezentat de către domnul director general al DGA, activitate care a necesitat un efort laborios pentru o adoptare euro-conformă.

Domnul director general adjunct al DGA, comisar-şef de poliţie Melintescu Octavian, prezintă punctul 3 al Ordinii de zi, evidenţiind că DGA este pregătită pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020. De asemenea, documentul programatic de referinţă vizează o reducere cu 50% a incidentelor de integritate, acestea constituind de altfel criteriu de evaluare a activităţii manageriale.

Domnul director general adjunct al DGA, comisar-şef de poliţie Preoteasa Constantin, prezintă punctul 2 al Ordinii de zi, evidenţiind că se impune în continuarea consolidarea relaţiilor de colaborare cu structurile de Parchet, dar şi cooperarea în cadrul politicii de vecinătate.

Domnul comisar-şef de poliţie Bîrlici Mihăiţă – şeful Serviciului Studii şi Proiecţii Anticorupţie din DGA prezintă punctul 4 al Ordinii de zi, relevând că este necesară o translatare a experienţei acumulate de către DGA către alte instituţii publice, pe fondul necesităţii obiective.

Domnul comisar de poliţie Titov Gherghe- şeful Serviciului Prevenire din DGA, prezintă prima parte din punctul 5 al ordinii de zi, aducând în discuţie şi posibilitatea de introduce pe agenda post-universitară a Academiei de Poliţie a unui curs de integritate.

Domnul Andrei Furdui – Director adjunct al Direcţiei de Prevenire a Criminalităţii, precizează în continuare că este o plăcere că DGA are stabilit ca prioritate implementarea SNA, relevând că această unitate a avut întotdeauna un bun nivel de prestaţie profesională. În continuare evidenţiază că în urma unei analize desfăşurate le nivelul Ministerului Justiţiei, 75% din avertizorii de integritate sunt de la MAI, stare de fapt ce necesită un demers şi din partea celorlalte instituţii publice.
„ Vă aflaţi în situaţia în care sunteţi furnizori de bună practică, statut de care nu se bucură multe instituţii publice şi este clar că trebuie multiplicată experienţa DGA”.
Totodată, este imperios necesar ca Prefecturile să fie ajutate pentru implementarea la nivel propriu a SNA. În context, trebuie consolidat rolul şi locul consilierului de etică, deoarece în unele cazuri „funcţionează mai bine în companii private decât în unele instituţii publice”. Pentru extinderea mijloacelor de acţiune în domeniu se pot exploata şi alte oportunităţi, exemplificând colaborarea dintre Universitatea Babeş Bolyai şi Agenţia Naţională de Integritate, care au prefigurat un format de pregătire post-universitară în materie de integritate. O atenţie deosebită trebuie acordată atât promovării instrumentelor preventive dar şi a învăţa altele noi.

Doamna comisar-şef de poliţie Otilia Filip – Şef Unităţii de Implementare a Proiectelor din DGA, prezintă cea de-a doua parte a punctului 5 a Ordinii de zi.

Domnul secretar general al MAI, comisar-şef de poliţie Călin Lucian Roşan – precizează că se raliază opiniilor pozitive referitor la activitatea DGA, un exemplu elocvent în acest sens fiind concursurile de încadrare din sursă externă a funcţiilor vacante precum şi accederea unor agenţi în corpul ofiţerilor, care s-au desfăşurat în condiţii de deplină transparenţă, obiectivitate şi integritate. Este important ca şi în continuare DGA să sprijine structurile ministerului care organizează astfel de activităţi, iar exemplul anterior scoate în evidenţă o dată în plus rolul activităţii de prevenire, pentru a evita orice situaţie negativă.

Domnul secretar de stat, comisar şef de poliţie Mihai Mărculescu, apreciază evoluţia pozitivă a cooperări dintre DIPI şi DGA consemnată pe parcursul acestui an, învederând disponibilitatea da a contribui la consolidarea capacităţii operaţionale a DGA.

Reprezentanta PÎCCJ, doamna consilier Adriana Cornelia Şandru, subliniază că procurorii sunt alături de lucrătorii DGA pe tot parcursul instrumentării dosarelor penale. „Am onoarea de a fi astăzi alături de dumneavoastră. Sunteţi unul dintre actorii principali ai luptei anticorupţie iar încrederea procurorilor în dumneavoastră este definitorie. Lucrul în echipă este definitoriu. Vă felicit şi vă doresc succes”.

Reprezentanta Transparency International Romania, doamna Iulia Coşpănaru, subliniază că a fost alături de DGA încă din debutul său instituţional, acum fiind o instituţie ajunsă la maturitate, a cărei experienţă merită să fie extinsă. De asemenea, domnia sa îşi exprimă satisfacţia pentru faptul că „multe lucruri anterior discutate au fost transformate în fapte”.

Domnul chestor principal de poliţie Liviu Galoş – inspector general IGPF, relevă că importanţa muncii DGA este evidentă, IGPF fiind un colaborator permanent al acestei structuri. „ Ca manageri suntem primii interesaţi ca organizaţia să fie caracterizată de integritate. Suntem la dispoziţia DGA pentru implementare iniţiativelor anticorupţie. Interesul tuturor pentru ca lucrurile să se desfăşoare în mod corespunzător. Felicitări pentru întreaga activitate şi rămânem un partener serios.

Domnul Gane Ion – reprezentantul Asociaţiei George C. Marshall precizează ca această entitate este interesată în continuarea colaborării cu DGA şi urează deplin succes noii echipe manageriale şi întregului personal al unităţii. totodată, aduce în discuţie faptul că orice incidentele de integritate sunt eşecuri de management exemplificând prin cazul unui fost cadru de conducere din DGPMB condamnat recent la trei ani de închisoare cu executare pentru corupţie. Referitor la proiectul de ordonanţă pentru înfiinţarea UPI în care se prevede testarea la poligraf – această metodă ar trebui extinsă, fiind uzitate şi în alte state.

Domnul comisar şef de poliţie Sergiu Vasile – reprezentantul Academiei de Poliţie adresează mulţumiri pentru demersul DGA în ceea ce priveşte adoptarea unui modul de arie curriculară cu conţinut de integritate, evidenţiind că acest for academic de pregătire a viitorilor poliţişti rămâne deschis atât pentru organizarea unor cursuri post-universitare de specialitate şi chiar pentru o formulă de masterat. De asemenea felicită DGA pentru activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute.

Preşedintele Corului Naţional al Poliţiştilor adresează mulţumiri pentru invitaţie şi adresează felicitări echipei DGA. „Aveţi o identitate corectă atât faţă de structurile MAI, cât şi faţă de societate, Corupţia constituie un flagel şi depinde numai de noi să nu generăm prejudicii de imagine”.

Domnul comisar şef de poliţie Marin Gruia, preşedintele SNPPC, subliniază că este între puţinii care a participat la Comitetul strategic încă de la început iar cu referire la activitatea DGA „ activitatea DGA se vede cu ochiul liber, fără a mai fi nevoie de analize”. Important este că lucrătorii ministerului nu erau obişnuiţi cu activitatea de prevenire dar urmare a eforturilor DGA, efectele sunt vizibile. Sindicatul a fost partener cu DGA în cadrul unui proiect european, activităţile comune derulate fiind deosebit de laborioase. De asemenea o organizaţie sindicală nu trebuie se apere numai drepturile membrilor săi, ci trebuie să sprijine şi instituţii. „Felicit DGA şi vă vom sprijini în continuare”

Domnul chestor de poliţie Sandu Tudor – Director general al Corpului de Control precizează că este prima dată când participă la lucrările Comitetului Strategic dar este în temă cu specificul muncii DGA. Domnia sa exprimă deplina disponibilitate de extindere a colaborării, mai ales că sunt aspecte de complementaritate între activitatea celor două structuri. „Vă mulţumesc pentru invitaţie şi felicit echipa DGA”.

X
X X

La finalul dezbaterilor, domnul director general al D.G.A., comisar-şef de poliţie Ioniţă Alexandru Cătălin, încheie lucrările şedinţei, mulţumind pentru participare conducerii M.A.I, şefilor de structuri prezenţi, respectiv reprezentanţilor ambasadelor şi societăţii civile.
În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) din O.M.A.I. nr. 23 din 3 februarie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea şi atribuțiile Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activității Direcției Generale Anticorupție,

A consemnat:
Comisar şef de poliţie BADEA MIHAI
D.G.A.- Serviciul Cabinet

Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 20.10.2016
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 22.07.2014
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 06.08.2013
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 18.05.2012
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 28.04.2011
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 11.11.2010
Nota sedinţei Comitetului Strategic din data de 11.08.2010