Misiune

 

În contextul împlinirii a 12 ani de funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, s-a elaborat „Carta Direcţiei Generale Anticorupţie”, ca document de consacrare principială a activităţii acestei unităţi.

La concretizarea demersului de faţă, s-a avut preponderent în vedere că, din perspectivă instituţională, s-a dobândit un nivel consolidat de maturitate, iar în planul practicii profesionale, experienţa acumulată şi cazuistica instrumentată a impus D.G.A. în prim–planul entităţilor deplin angrenate în prevenirea şi combaterea corupţiei.

În mod generic „Carta” stă la baza funcţionării unei organizaţii, stabilind anumite principii şi linii directoare pe care aceasta se obligă să le aplice şi să le respecte.

Pentru a dobândi caracterul de reprezentativitate presupus de un asemenea angajament, în cadrul procesului de elaborare au fost consultate toate structurile unităţii, care au avut posibilitatea de a formula propuneri sau amendamente pentru a fi incluse în cuprinsul acesteia.

Am convingerea că Direcţia Generală Anticorupţie va continua acelaşi curs ascendent de traiectorie instituţională şi va contribui într-o măsură cât mai mare la efortul de solidarizare şi acţiune presupus de lupta împotriva corupţiei.

DIRECTOR GENERAL,
Chestor de poliţie

IONIŢĂ ALEXANDRU CĂTĂLIN


Carta Direcţiei Generale Anticorupţie

 

Declaraţia de principii

Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată în baza Legii nr.161/2005 şi este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului.

Crearea acestei Direcţii a fost susţinută de către Uniunea Europeană, prin acordarea de asistenţă din partea unor specialişti din Marea Britanie şi Spania.

Direcţia Generală Anticorupţie va stabili relaţii de cooperare cu organismele publice şi private care au misiunea de a preveni şi combate corupţia în societatea românească.

Personalul propriu îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale interne şi internaţionale la care România este parte, respectând cu stricteţe principiile obiectivităţii, confidenţialitătii şi imparţialităţii, dar şi drepturile şi libertăţile omului, în desfăşurarea investigaţiilor.

Acestea vor avea un profund caracter ofensiv, de anticipare şi identificare a vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, urmărind îndepartarea acestora, în vederea oferirii unui serviciu public de calitate, neviciat de fapte de corupţie.

Direcţia Generală Anticorupţie va promova, în activitatea pe care o desfăşoară, integritatea, onestitatea şi profesionalismul, ca standard atât pentru personalul propriu, cât şi pentru cel al Ministerului Afacerilor Interne.

Aplicând aceste principii în activitatea pe care o desfăşoară, Direcţia Generală Anticorupţie doreşte să promoveze standarde etice şi profesionale înalte, care să transpună în practică motto-ul acestei structuri de elită a M.A.I. – „Integritate pentru credibilitate”

Atribuţii

Direcţia Generală Anticorupţie are următoarele atribuţii principale:

– desfăşoară activităţi specializate de prevenire a faptelor de corupţie în rândul personalului MAI;

– organizează şi desfăşoară campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea consecinţelor implicării în fapte de corupţie;

– efectuează investigaţiile necesare pentru descoperirea şi combaterea faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI;

– desfăşoară activităţi de cercetare penală, în baza ordonanţei de delegare emise de procuror, în conformitate cu prevederile legale;

– efectuează, în condiţiile legii şi ale normelor interne, testarea integrităţii profesionale a personalului MAI;

– desfășoară activităţi de suport tehnico-operativ în vederea punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, constând în supraveghere video, audio, prin fotografiere şi / sau de localizare sau urmărire prin mijloace tehnice, dispuse prin mandat de supraveghere tehnică / ordonanță;

– primeşte şi soluţionează reclamaţiile/petiţiile cetăţenilor referitoare la faptele de corupţie în care este implicat personalul MAI;

– administrează sistemul telefonic call-center anticorupţie constituit în scopul sesizării de către cetăţeni a faptelor de corupţie;

– desfăşoară activităţi de informare şi relaţii publice specifice problematicii din competenţă;

– elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la evoluţia faptelor de corupţie la nivelul MAI şi înaintează conducerii MAI, periodic sau la solicitare, propuneri de soluţionare a problemelor identificate;

– desfăşoară activităţi specifice de afaceri europene şi cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, organizează, participă sau asigură reprezentarea direcţiei generale la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul specific de activitate, în conformitate cu interesele MAI şi potrivit procedurilor legale în vigoare;

– constituie, gestionează şi accesează baze de date/sisteme de evidenţă pentru desfăşurarea activităţii din competenţă, în calitate de operator de date cu caracter personal;

– elaborează, contractează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă;

– gestionează şi administrează resursele umane, materiale, financiare şi tehnice deţinute, în conformitate cu prevederile legale;

– exercită orice alte atribuţii conferite prin lege.