Protecţia Datelor Personale

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CADRUL
DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată, Direcţia Generală Anticorupţie în calitate de operator de date cu caracter personal, este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numerele:

  • 12125 – în scopul prevenirii, cercetării şi reprimării infracţiunilor;
  • 12693 – în scopul monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private;
  • 29296 – gestionarea evidenţei participanţilor la cursurile organizate şi desfăşurate de D.G.A. în scopul prevenirii faptelor de corupţie.

 

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale şi reprezentă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale, în acest sens, Direcţia Generală Anticorupţie asigură condiţiile
tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii acestora.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Vă informăm că beneficiaţi în condiţiile Legii nr.677/2001 de dreptul la informare, de dreptul de acces la date, de dreptul de intervenţie asupra datelor, de dreptul de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Pentru mai multe detalii consultaţi:

GHIDUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR!

 

MODEL CERERI:

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenţie
Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menţionate, precum şi pentru orice alte informaţie referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4, sau o puteţi depune personal la Serviciul Relaţii cu Publicul pentru Structura de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Informaţiile colectate sunt destinate prelucrării de către operator (D.G.A.) şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, instituţii cu atribuţii în scopul prevenirii, cercetării şi combaterii infracţiunilor.

Totodată, vă informăm că puteţi înainta plângeri către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), autoritate publică autonomă şi independentă, cu personalitate juridică care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal. (Contact: B-dul. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti,Tel: +40.21.252.55.99, Fax: +40.21.252.57.57, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

 

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către
Direcţia Generală Anticorupţie.