Protecţia Datelor Personale

Responsabilul cu protecţia datelor personale

Comisar-şef de poliţie BĂDICĂ CIPRIAN-MARIUS
Telefon: 021 / 365.35.21
Fax: 021 / 332.11.77
iMAI: 14088
E-mail: protectiedate.dga@mai.gov.ro

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CADRUL
DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE

Direcția Generală Anticorupție, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) şi ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranță, precum şi privind libera circulație a acestor date.

În baza atribuțiilor specifice care ne revin din actele normative în vigoare, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt colectate prin mijloace automate şi/sau manuale, operatorul și împuterniciții acestuia asigurând în mod responsabil condițiile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestora.

Informațiile colectate sunt destinate prelucrării de către operator (D.G.A.) şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, instituții cu atribuții în scopul prevenirii, cercetării şi combaterii infracțiunilor.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Vă informăm că beneficiați în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 de dreptul de a primi informații clare și inteligibile, de dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, de dreptul de intervenție asupra datelor, de dreptul de opoziție, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitați ștergerea acestora, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

MODEL CERERI:

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenţie
Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, precum şi pentru orice alte informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Direcției Generale Anticorupție, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor, la adresa de e-mail: protectiedate.dga@mai.gov.ro sau puteți trimite o cerere în atenția Responsabilului cu protecția datelor la adresa: București, Șoseaua Olteniței nr. 390A, sector 4.

Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. (Contact: B-dul. Magheru nr. 28-30, sector 1, București; Tel: +40.21.252.55.99; Fax: +40.21.252.57.57; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro).